top of page
MI-NAV prosjektet
 
Har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV

Prosjektleder

Prof Margreth Grotle

 

Kontaktinformasjon

mgrotle@oslomet.no

 

Administrativt styre

Hege Bentzen (adm)

M Grotle (PI)

Thorgeir Hærnes (NAV)/ Kristel Skorge (NAV)

 

 

Vitenskapelig styre

M Grotle (PI), Kjersti Storheim (Formi OUS, WP1), postdoc (WP1), Hedda Eik Grape (WP1), Rigmor Berg (FHI WP1), Anne Therese Tveter (WP2), Tarjei Rysstad (WP2), Britt-Elin Øiestad (WP3), Fiona Aanesen (WP3), Alexander Tingulstad (WP3), Kari Paulsen (NAV), Bjørn Are Hultman (NAV), Nadine Foster (Keele University, UK), Maurits van Tulder (NL), Brukerrepresentanter (Formi, OUS)

 

Muskelskjelettsmerter er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å fremme raskere tilbake til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen), så vel som fremtidig helsetjeneste. Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt populært blant NAV-veiledere i møte med sykemeldte personer. Det er imidlertid dårlig vitenskapelig støtte for bruk av MI, spesielt ved muskelskjelettsmerter. Dessuten, å gi MI til alle sykemeldte personer vil være svært ressurskrevende. En mulig løsning kan være å bruke et screening-verktøy for å identifisere personer med høy risiko for langvarig sykefravær og gi sykemeldte et skreddersydd arbeidsrettet tiltak i tidlig sykemeldingsfase. Denne tilnærmingen har vist seg å kunne redusere sykefravær med 50% for personer med ryggsmerter.

Hovedhensikten med dette prosjektet er derfor å undersøke om MI, gitt av NAV-veiledere, og et skreddersydd arbeidsrettet tiltak, gitt av fysioterapeuter, er mer effektivt i å få sykemeldte med muskelskjelettsmerter raskere tilbake til jobb enn vanlig NAV praksis. Før hovedstudien vil vi kartlegge «vanlig» NAV praksis slik den er i dag, samt oppdatere den vitenskapelige litteraturen på området (arbeidspakke 1). Vi vil også tilpasse og teste et mye brukt screening-instrument for denne studiens formål (arbeidspakke 2). Hovedstudien (arbeidspakke 3) vil også inkludere helseøkonomisk evaluering av de utprøvde tiltakene, samt undersøkelse av potensielle virksomme faktorer i de tre tilnærmingene.

 

Dette prosjektet vil gi viktig kunnskap om effekten av dagens NAV praksis samt to nye lovende tilnærminger brukt av henholdsvis NAV-veiledere og primærhelsetjenesten. Hvis de utprøvede tilnærmingene viser seg å ha effekt over vanlig NAV-praksis, vil tiltakene implementeres i utdanningsvirksomhet av NAV-veiledere og helsetjenestepersonell.

bottom of page